Επικοινωνία

 • Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων
  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
  Μαρία Μιμίκου, Καθηγήτρια
  mimikou@chi.civil.ntua.gr
 • Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
  Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ
  Γιώργος Τσακίρης, Καθηγητής
  gtsakir@central.ntua.gr
 • Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ.
  Περικλής Λατινόπουλος, Καθηγητής
  latin@civil.auth.gr
 • Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
  Τμήμα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ
  Σταύρος Γιαννόπουλος, Καθηγητής
  giann@vergina.eng.auth.gr
 • Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων
  Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
  Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος, Καθηγητής
  babajim@agro.auth.gr
 • Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  Βασίλης Καλέρης, Καθηγητής
  kaleris@upatras.gr
 • Εργαστήριο Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ
  Νίκος Κωτσοβίνος, Καθηγητής
  kotsovin@civil.duth.gr
 • Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
  Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ
  Βασίλης Τσιχριντζής, Καθηγητής
  tsihrin@otenet.gr
 • Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
  Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, ΓΠΑ
  Γιώργος Καραντούνιας, Καθηγητής
  gkarant@aua.gr
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
  Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  Γιώργος Καρατζάς,  Καθηγητής
  karatzas@mred.tuc.gr
 • Εργαστήριο Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Τεχνικής
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Αντώνης Λιακόπουλος, Καθηγητής
  aliakop@uth.gr
 • Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
  Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Π.Θ.
  Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια
  msak@uth.gr